FÖRÄNDRINGSLEDNING

…allt förändringsarbete handlar om förflyttning

Oavsett om du väljer att kalla det förändring eller förbättring så handlar allt förändringsarbete om en förflyttning av tillstånd; kompetens, trygghet, balans, utvecklande, framgångsrik.

Att ta sig och eller andra från ett läge till ett annat. 

Det kan självklart alltså gälla för individ, team, ledare, medarbetare, organisation.

Det är fortfarande ett arbete som ska göras – och någon måste göra det!

Individ

Oavsett vem du är och vad du arbetar med eller vilka utmaningar du står inför kan

Intention erbjuda ett mentorskap och individuella samtal.

Tillsammans sätter vi upp ett personanpassat program för kommunikation och förändringsarbete på individnivå.

Fokus är på att analysera nuläge och identifiera drivkrafter, att sätta meningsfulla mål, identifiera intentioner, öka förståelse och kompetens för ramar och nyckelfaktorer för förändring.

 

Grupp

Arbets- och ledningsgrupper får möjlighet att hitta de nyckelfaktorer som påverkar kommunikationen och som kan driva värdefulla processer i rätt riktning.

Att identifiera dessa nyckelfaktorer ger ett ökat engagemang och skapar en förståelse för framgångsfaktorer i kommunikation och förändringsarbete.

Ni kan med enkla medel skapa en ökad effektivitet i möten samt kompetens att förstå och sätta ramar för samarbetet och interaktionen i gruppen och utanför.

En tydlighet och samsyn skapar motivation och kraft att genomföra planer och aktiviteter.

Organisation

Unika organisationer behöver unika lösningar!

Inte branschspecifika, eller avsedda för små till medelstora bolag, företag i expansion eller annat.

Workshops/seminarier/enskilda samtal kring utvecklingskoncept för förändring baseras på erfarenhet och väl beprövade metoder och anpassas helt efter er historia, nuvarande situation och framtida önskade läge.

”Människor blir förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare gör och hur mycket som ändå blir gjort. Men ledaren vet att det är så det fungerar. När en ledare börjar göra för mycket, är det dags att gå tillbaka till sitt centrum och inre tystnad, för det ger balans. Balans skapar ordning. Där det finns ordning är det lite att göra.”

– Lao Tzu

UTBILDAR & UNDERVISAR

Jag undervisar i kommunikation och förändringsarbete.

Utbildningen kan se ut på olika sätt och innehålla olika komponenter, helt beroende på vilka behov ni har i er organisation. Ofta landar vi i specialsydda modulprogram för att nå en önskad förändring i grupp eller organisation. Dessa varierar förstås i omfattning, allt beroende på hur mycket tid ni är beredda att investera. Och förstås vad ni vill åstadkomma. Läs mer under fliken Case där jag berättar hur det kan se ut, eller hör av dig så kan jag berätta mer.

Jag undervisar också i Stresshantering för chefer. Dessa utbildningar tar en utgångspunkt i fakta och fysiologi och inte minst i de aktuella föreskrifter arbetsgivare och organisationer har att förhålla sig till. Fokus är på att sätta en gedigen grund och förståelse för vad som orsakar stress hos individer och organisationer, men framför allt på det viktiga och ibland bortglömda HURET. HUR ska du göra för att reducera stress hos dig själv och andra

Utbildningen är praktiskt orienterad och du kommer omgående att kunna omsätta dina kunskaper i praxis.

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR

Jag håller kurser och utbildningar inom arbetsmiljöområdet och har specialiserat mig på de psykosociala och organisatoriska aspekterna.

Exempel på ämnesområden.

 • Arbetsmiljö för chefer
 • OSA 2015:4
 • Hälsa i skiftarbetet
 • Stresshantering
 • Kränkande särbehandling
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Friskfaktorer och hälsosamt ledarskap
 • Kontorsomgörning
 • Att brinna utan att bli utbränd – anpassad för skyddsombud.

Utbildningen är praktiskt orienterad och du kommer omgående att kunna omsätta dina kunskaper i praxis.

FAKTAUNDERSÖKNING

Under 2018/2019 har jag utbildat mig i en metod för att på ett rättssäkert sätt utreda Kränkande Särbehandling. Det är en metod som utarbetats av de norska mobbningsforskarna Helge Hoel och Ståle Einarsen för att utreda upplevda kränkningar i arbetslivet. Målet med en utredning är att efter anmälan om kränkande särbehandling, mobbning eller trakasserier fastställa vad som faktiskt har hänt för att kunna sätta in rätt åtgärder.

Metoden har beskrivits som ”Golden Standard” av forskaren och mobbningsexperten Stefan Blomberg, som skrivit om seriösa och oseriösa utredningsmetoder (läs mer här).

Faktaundersökning lämpar sig väl att använda som utredningsmetod i förhållande till svensk arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning.

UTVECKLAR & INSPIRERAR

Du kanske har en väldigt specifik vision om vad som ska ske. Bilden klar och tydlig. Eller så vet du bara att något måste ske, men kan inte riktigt sätta fingret på vad.

Jag utvecklar och inspirerar:

 • Ledningsgrupper
 • Ledare och chefer
 • Arbetssätt
 • Individer
 • Kommunikationsförståelse

IntentionSweden inspirerar genom föreläsningar, seminarier och workshops

Ge dig och dina medarbetare möjlighet att inspireras till faktisk förändring – i stället för att enbart roas till skratt i nån timme.

MENTORSKAP

Intention erbjuder mentorskap och individuella samtal vi och sätter upp ett personanpassat program för kommunikation och förändringsarbete på individnivå.

Fokus är på att identifiera drivkrafter, att sätta meningsfulla mål, identifiera intentioner, öka förståelse och kompetens för ramar och nyckelfaktorer för förändring

Läs mer här 

Det är förstås viktigt att du som adept hela tiden själv har viljan att förändras.